Неизплатени командировъчни към края на годината - признават ли се за данъчни цели ?

Съгласно чл. 42. (1)  ЗКПО Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. 

Следва ли със сумата на неизплатените командировъчни към края на годината да се увеличи счетоводният финансов резултат по реда на чл. 42 ал. 1 ЗКПО?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация