Намаляване на ДДС при несъбираеми вземания

Може ли да се намали размерът на начисления ДДС при несъбираеми вземания ?

Може, но при определени условия и правила:

От 01.01.2023 г. в ЗДДС са предвидени правила и условия, които трябва да са изпълнени, за да бъдат намалени данъчната основа и начисления данък при пълно или частично неплащане по облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната, по която вземането е несъбираемо.

В ППЗДДС (ДВ бр.55/2023 г.) са въведени разпоредби, регламентиращи изискванията към данъчните документи, издавани в тези случаи, правила за определяне на намалението, съответно увеличението при пълно или частично неплащане по доставка, отразяване на издадените данъчни документи.

Последните изменения за намаляването на ДДС при несъбираеми вземания са направени с промените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 

 

Вижте повече подробности -  с примери, стъпка по стъпка.


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация