Механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури

 

Целта на тази статия е да си припомним най-важните особености на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури.

  • Кое е лицето, платец на ДДС при доставки на зърнени и технически култури ?
  • Данъчно събитие и изискуемост на данъка
  • Документиране и отчитане
  • Право на данъчен кредит
  • Ускорено възстановяване на ДДС

С § 29 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г (обн. ДВ, бр. 52 от дата 05.07.2022 г.) срокът на прилагането на механизма по отношение на зърнени и технически култури се удължи до 31.12.2026 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация