Лично потребление и частичен данъчен кредит

Дружество извършва облагаеми и необлагаеми услуги / по чл.46 и чл.47 от ЗДДС/. През м.05 закупува автомобил 5+ 2 места / категория М1/ за 50 000 лв без ДДС. Автомобилът ще се използва на нуждите на дружеството и за лични нужди на управителя. През 2023 г коефициентът на ЧДК е 0.15.Фактурата за автомобила е въведена с право на ЧДК / 1500лв ползван данъчен кредит/
През м.05 има фактура за гориво за 100 лв без ДДС , която също е осчетоводена с право на ЧДК / 15лв ползван данъчен кредит/
Съотношението на използване на база пътни листи е 60/ служебни цели/ :40 /лични нужди/

1.Как ще се изчисли ДДС за лични нужди за м.05, за който да съставим протокол към 31.05.2023./ каква част от данъчната основа на автомобила/
2.След като е ползван частичен данъчен кредит при закупуването на автомобила, каква част от неговата стойност ще участва за база за изчисление на данък лично нужди всеки месец или се прави само годишна корекция съгласно чл.79 ЗДДС.

Благодаря предварително!

К. Тодорова


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация