Корекция на декларации образец 1 и 6 в посока увеличение

Сроковете за коригиране на Декларации образец № 1 и № 6 са:

Декларация образец № 1

се подава за коригиране и заличаване на данни до 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт. / Чл. 6а, ал. 5 от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г./

Декларация образец № 6:

·        подадена от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения или от осигурителна каса, може да се коригира до края на втория месец, считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията

·        подадена от самоосигуряващите се лица, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

·        подадена от лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

·        подадена от работодателите за данъка по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

След този срок декларации се подават само на хартиен носител или на електронен носител их артиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите. /Чл. 6а, ал. 9 и ал. 11 от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г./

В кои случаи се налага корекция на декларации образец 1 и 6 в посока увеличение?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация