Кога следва да се издаде Протокол по чл. 117 при ВОП в случаите на издадена фактура от доставчика преди датата на възникване на данъчното събитие ?

Доставчик, установен и регистриран за целите на ДДС в друга държава членка на Европейския съюз, издава фактура по повод ВОП. Възможно е по така издадената фактура да е извършено и плащане. Доставчикът изпраща стоките, които пристигат oт територията на друга държава-членка на територията на страната значително по-късно, като най-често датата на прехвърляне на собствеността върху стоките е при тяхното получаване от страна на peгистрираното по ЗДДС лице – придобиващ по ВОП.

В тази връзка възникват следните въпроси:

  • Кога се издава протокол, с който да бъде начислен данък върху добавената стойност в 15-дневен срок oт датата, на която този данък е станал изискуем?
  • В случая следва ли фактурата, издадена от доставчика, да се вземе предвид при определяне на датата, на която следва да се издаде протоколът по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС, предвид факта, че издаването й предхожда датата на възникване на данъчното събитие при ВОП?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация