Изплащане на дивидент под формата на налични в дружеството активи

 

Предприятие е взело решение да разпредели дивидент под формата на няколко налични в дружеството активи.

Какво ще бъде данъчното третиране по ЗКПО, ЗДДС и ЗДФЛ при изплащане не дивидент под такава форма?

 

  • Нормата на чл.165, ал.1 от ЗКПО гласи, че разпределените като дивидент активи към момента на разпределението се смятат за реализирани от данъчно задълженото лице по пазарни цени и се отписват.
  • Съгласно чл.6, ал.1 от ЗДДС за доставка на стока по смисъла на закона се приема всяко прехвърляне правото на собственост или друго вещно право върху стоката.
  • Според чл. 10, ал.4 от ЗДДФЛ непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

 

Влез и прочети повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация