Здравно осигуряване за периодите на безпричинно отсъствие от работа

1. Има ли работодателят задължението да внася здравноосигурителни вноски за времето, когато работникът безпричинно не се е явил на работа?

2. Как следва да се подаде декларация образец №1 ?

Влез и прочети!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация