За някои особености при начисляването на амортизация на инвестиционен имот

Вашето дружество е закупило недвижим имот – апартамент с цел отдаване под наем. Балансовата му стойност е формирана от цената на доставчика и всички преки разходи, съпътстващи придобиването му. Заприходен е по сметка 224 Инвестиционни имоти . Стойността на актива ще бъде увеличена с разходите, съпътстващи въвеждането му във вид, подходящ за отдаване под наем. На този етап няма наематели и дружеството не реализира приходи.
 

  • От кой момент започвате да начислявате  данъчна и счетоводна амортизация?
     
  • Задължени ли сте да начислявате счетоводна амортизация ?
  • Кое е данъчното събитие, въз основа на което възниква задължението за начисляване на амортизация и с какъв документ се удостоверява ?

Ако се колебаеш в отговорите на тези въпроси, влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация