За някои грешки при деклариране на ВОП и ВОД, доставки като посредник в тристранна операция и доставки на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС

 

В тази статия ще прочетеш  за някои често допускани грешки при

  • Отразяване на вътреобщностни придобивания в отчетните регистри по ЗДДС
  • Отразяване на вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция и доставки на услуги по чл.21, ал.2 от зддс с място на изпълнение на терторията на друга държава членка в дневник продажби и vies декларация
  • Ред за извършване на корекции на грешки във VIES декларация

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация