Задължителна регистрация при доставка на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- или телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път (ЧЛ. 97Б ОТ ЗДДС)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация