Дължат ли се осигурителни вноски и данъци върху еднократни помощи при смърт, предоставени за сметка на социалните разходи

Дължат ли се осигурителни вноски и данъци върху еднократни помощи при смърт, предоставени и изплатени за сметка на социалните разходи при:

1. смърт на родител на служител;
2. смърт на дете (без значение на възрастта на детето) на служител;
3. смърт на партньор на служител, с когото няма сключен граждански брак, но е налице фактическо съжителство?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация