Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс

От 01.07 влизат в сила специални разпоредби, приложими към доставки, които се улесняват от електронен интерфейс.

Използването на електронния интерфейс (устройство или програма, която позволява комуникация между две независими системи или система и краен получател и може да включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за приложни програми и други подобни средства) позволява на получател и на доставчик, предлагащ стоки за продажба, да осъществят контакт, който води до доставка на стоки чрез този електронен интерфейс.

Лицето, което управлява този интерфейс е различно от доставчика и получателя.

При този вид доставки се счита, че лицето, което управлява интерфейса е и получател (за тази доставка се прилага нулева ставка по чл. 35а ЗДДС) и доставчик на тази стока.

 

Влез и прочети повече


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация