Документиране на облагаеми доставки при закъсняла регистрация по ЗДДС

С измененията в ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр.106 от 22.12.2023, се въвеждат промени при документирането на облагаеми доставки при закъсняла регистрация.

В чл.102, ал.6-12 ЗДДС са създадени изцяло нови текстове относно документиране на доставки от лице, което е закъсняло да се регистрира по ЗДДС. След отмяната на чл.102, ал.5 ЗДДС от 01.01.2024 г. задълженията в тези случаи няма да се определят с ревизионен акт по реда ДОПК.

Вижте повече в тази статия! С примери.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация