Дерегистрация по ЗДДС и начисляването на ДДС по реда на чл.111 при смърт на физическо лице - ЕТ

Физическо лице, собственик на ЕТ е починало. Наследниците са предприели действия да приемат наследството и да заличат ЕТ в Търговския регистър.

Следва ли да се начисли ДДС в последния данъчен период за:

1. напълно амортизираните налични активи
2. наличните ДМА към датата на дерегистрация по ЗДДС, за които не е ползван данъчен кредит ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация