Деклариране на предоставен паричен заем

Здравейте !

ВЪПРОС 1:
-Декларира ли се от физ.лице кредит, получен от банка, който е предоставен на родител за закупуване на жилище в Приложение 11 , част І Непогасена част по предоставени през годината пар.заеми ?

Физ.лице в началото на 2021 година тегли кредит за 20 хил.лв. Банката удържа таксите за него и превежда сумата по бан.с/ка на лицето.

 

На същия ден лицето прехвърля останалата сума 19 хил.лв. по банк.път на свой родител с цел закупуване на жилище с основание предоставен паричен заем . Сумата от 19 хил.лв. ще бъде върната на вноски пак по банк.път за пет години.
Към 31 декември остатъкът е 15 000 лв. Фактически физ.лице е само посредник между банката и своя родител.


Тъй като в Приложение 11 не се описват получени кредити , предоставени от кредитни институции ,
следва ли в този случай сумата от 15 000 лв. да се декларира с ГДД по чл.50 в Прил. 11 ,като предоставен паричен заем ?

ВЪПРОС 2: Ако предоставеният / префактуриран/ кредит се счита като предоставен паричен заем ,
то следва ли за сумата от 19 хил.лева да има нов договор за пар.заем /с начислени месечни вноски и лихви /, лицето да декларира лихвите по този кредит като облагаем доход и всяка година да си плаща данък за получените лихви по него ?

Лицето реално не получава доход от лихви по този предоставен заем , то само прехвърля парични средства от банковата си сметка към банката отпуснала кредита.

Очаквам вашия компетентен отговор.
С. Димитрова 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация