Дарение в полза на роднина по права линия- данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДФЛ

Управителят на дружеството (едноличен собственик) е разпоредил да се извърши дарение със средства на дружеството в полза на роднина по права линия. Надареното лице не попада в категориите лица, посочени в чл. 31 от ЗКПО

1. Какво е данъчното третиране на дарението във връзка с прилагането на ЗКПО и ЗДДФЛ?

2. Следва ли дарението да бъде обложено с данък и в какъв размер чрез подаване на декларация по чл. 55, и. 1 от ЗДДФЛ за съответното тримесечие? 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация