Данъчно третиране по реда на ЗДДС на две последователни доставки с един транспорт

 

Българско дружество  „Х“ ЕООД има клиент турска търговска фирма, която има място на стопанска дейност в Турция и не е регистрирана за целите на ДДС в Гърция. Турското дружество поръчва от  „Х“ ЕООД   доставка на стоки, предназначени за техен клиент от Гърция, регистриран за целите на ДДС в Гърция. Желанието на турския клиент е да се фактурира стоката на турската фирма, а да се достави същата на гръцката фирма в Гърция

Как би следвало „Х“ ЕООД да оформи сделката от гледна точка на ЗДДС - като износ, като вътрешнообщностна доставка (ВОД) или е дължим 20 % български данък?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация