Данъчно третиране по ЗДДС на последователни (верижни) доставки с един транспорт считано от 01.01.2020 г.

С промените в ЗДДС от 01.01.2020 г. се създаде нова норма относно данъчното третиране на последователни (верижни) доставки с един транспорт

С новия член 65а се въведе правило, въз основа на което при верига от последователни доставки на стока, предмет на един-единствен вътреобщностен транспорт между две държави членки, извършен от или за сметка на междинен доставчик във веригата, се определя транспортът към коя от доставките се отнася за целите на прилагане на освобождаването (облагане с нулева ставка за ДДС), предвидено за вътреобщностните доставки.

Такова правило е необходимо, за да се избегнат различни подходи сред държавите членки, което води до двойно данъчно облагане или до необлагане на някои от доставките във веригата, и за да се гарантира правната сигурност за данъчно задължените лица.

Тази промяна в закона е  свързана  с въвеждането в ЗДДС на разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки 

Искаш ли да прочетеш най-важното по въпроса и да намериш  примери за реалното прилагане на това правило ?

Влез в Znamkak.com ! Публикуваме част от презентацията на Валентина Василева, която беше лектор на наш семинар през януари.

За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация