Данъчно третиране по ЗДДС на консумативните разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др., префактурирани от наемодател на наемател - становище на НАП

Промяната в приложимата данъчна ставка относно някои от консумативните разходи за комунално-битовите услуги - намалена ставка за доставките на централно отопление и на природен газ, при стандартна приложима ставка от 20 на сто за доставката по отдаване под наем на недвижим имот, налага въпросът за данъчното им третиране като основна и съпътстващи доставки или отделни доставки със самостоятелно данъчно третиране да бъде прецизиран в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС).

На страницата на НАП е публикувано становище на ЦУ на НАП №  20-00-26/15.02.2023 относно  данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, природен газ, вода
и други, префактурирани от наемодател на наемател.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация