Данъчно третиране на получен бонус за реализиран оборот съгласно ЗДДС

Дружество А е с предмет на дейност търговия на дребно. Дружество Б e дистрибутор на стоки, чийто производител е Дружество В. Дружество Б доставя тези стоки на Дружество А

За реализирания оборот производителят, Дружество В, доставя стока като бонус на Дружество А. За сделката издава фактура. Тъй като предоставената стока с горецитираната фактура е бонус, същата не следва да се заплаща от страна на дружеството. За целта Дружество А издава фактура на Дружество В за същата стойност и с предмет на доставката - услуга. Плащането и по двете фактури е по банков път, като такова реално не се извършва и от двете страни. Страните смятат, че не е необходимо да се извършва плащане, както и не е необходимо да се съставя двустранен протокол за взаимно прихващане между тях, тъй като сумите по задължение и вземане и от двете страни доставчик и клиент са равни.

Правилен ли е този начин на работа ?

 

Влез в ZnamKak.com  и прочети докрай!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация