Данъчно облагане на доходи от договор за управление и от дивиденти от чужденец

Акционер и изпълнителен директор в българско акционерно дружество реализира единствено доход от трудово правоотношение като изпълнителен директор на българското юридическо лице. Дейността си лицето упражнява от Франция, където е центърът на жизнените му интереси и мястото на постоянното му пребиваване
 

Поставят се следните въпроси:
 

1. Къде ще бъде обложен доходът на физическото лице по Договор за управление и контрол, сключен с българското юридическо лице и дължат ли се в България здравни и социални осигуровки върху тези възнаграждения?

2. Къде ще подлежи на облагане доходът на физическото лице от дивиденти, получени от българското юридическо лице?

3. Може ли физическото лице да се определя като чуждестранно лице за целите на ЗДДФЛ?

 

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация