Данъчни разлики - практически аспекти

Отчетната база, наречена счетоводни стандарти, дава различна интерпретация на бизнес събитията и изисква да се представят, оповестяват и оценяват различно. В този смисъл, отчетите изготвени по МСФО, НСС, ГААП или които и да са други национални стандарти, дори и да отразяват едни и същи събития от живота на бизнеса, са коренно различни.

Изборът какво да използваме като база, както и коя алтернатива по отделните стандарти избираме, се нарича счетоводна политика. Изборът на счетоводна политика, съобразена с приложимите стандарти, е в правомощията на ръководството на всеки бизнес.

От друга страна бюджетът, чрез данъчната си политика, налага свои правила и оценки за определяна на базата, от която се изчислява корпоративния данък (КД). Целта е  да се приложи такъв механизъм, че независимо каква счетоводна политика прилага бизнесът при изготвянето на финансовия си отчет, данъчната основа за целите на облагането с КД и дължимият данък да са в едни и същи размери. 

 

Разликата между счетоводната и данъчната оценка на активи и пасиви поражда т.нар. данъчни разлики.
Какви са техните практически аспекти може да прочетеш в статията на  Теодор Тодоров 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация