Данъци и осигуровки на земеделски стопанин от доход от продажба на електроенергия, произведена от собствена Фотоволтаична централа

Физическо лице е в процедура по изграждане и присъединяване към мрежата на ЕОН на два броя фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ). Едната ФЕЦ е лична собственост, на физическо лице с ЕГН, като всички документи се оформят на името на физическото лице. Втората ФЕЦ  също собственост на лицето, но в качеството му на регистриран в регистър Булстат земеделски стопанин (ЗС) с ЕИК,( регистрирано по ЗДДС), като документите по изграждането на втория обект се подготвят на името на ЗС.

Как се прилага данъчното и осигурително законодателство във връзка с получени доходи от продажба на електрическа енергия ?

Влез и прочети!

За да знаеш повече! 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация