В кои случаи не се признават за данъчни цели разходите, представляващи доходи на местни физически лица

В кои случаи не се признават за данъчни цели разходите, представляващи доходи на местни физически лица ?

Съгласно чл. 42. ал. 1 от ЗКПО Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.

Съгласно ал. 5 на същия член разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.

В тази статия обобщихме някои особености.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация