Активни и пасивни доходи. Данъчно облагане на физическо лице, произвеждащо електроенергия от възстановими източници.

Казус: Физическо лице е изградило инсталация от няколко фотоволтаични клетки, разположени на покрива на собствения му обект, който ползва за собствени (жилищни) нужди. Капацитетът на инсталацията е толкова, колкото произведената енергия да покрие нуждите на семейството му.

Инсталацията е присъединена към електропреносната мрежа на енергийния доставчик, така че когато произведената електроенергия е в повече от потребяваната за семейни нужди, енергийният доставчик изкупува излишъка. Енергийното дружество превежда сумата за изкупения излишък по банковата сметка на физическото лице. 

Как следва физическото лице да третира и обложи този доход?

Чакаме те в ZnamKak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация