Аванс и задатък

Съгласно ЗДДС, когато се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, преди да е възникнало данъчното събитие, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка.

В тази статия сме обобщили, възниква ли задължение за начисляване на ДДС и издаване на фактура или друг счетоводен документ за получения депозит от клиента.

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация