Какво ново написахме

» Следва ли отпускът по чл. 164в от КТ по основното трудово правоотношение и по договор за допълнителен труд да се ползват едновременно?
» Данъчно третиране на дарението съгласно нормите на ЗКПО и ЗДДС
» Осигурителни вноски при командироване на лица, работещи без трудови правоотношения
» Определяне на вида на осигуряване на СОЛ извън 7-дневния срок по чл. 1, ал. 2, но в рамките на срока по ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ?
» Ще е спазено ли изискването за общодостъпност на социалните разходи, предоставени в натура, ако има възможност за избор между две придобивки ?
» Разходи за командировка на управителя
» Облагаема ли е по ЗДДС посредническа услуга между застрахователи и мед. заведения
» Право на данъчен кредит на закупен имот със смесено предназначение
» Какво сме подготвили през февруари
» Договор за счетоводни услуги – какво задължително трябва да знаем и как да се защитим

Изберете категория