Какво ново написахме

» Кога работникът и кога работодателят имат право сами да определят времето на ползване на платен годишен отпуск
» Прилага ли се Кодексът на труда към договора за възлагане на управление?
» Дължими обезщетения при прекратяване на договор за възлагане на управление
» Срок за изплащане и оспорване на стойността на дружествения дял в ООД при прекратяване на членството на съдружника
» Данъчно третиране и социално осигуряване при правоотношенията по договори за управление и контрол
» Особености при изчисляване на стойността на дружествения дял в ООД при прекратяване на членството на съдружника
» Корекции на ползван данъчен кредит в случай на непреодолима сила, авария или катастрофа
» Данъчно третиране на автомобил, който се ползва както за основната дейност така и за лични цели.
» Превоз на управител или персонал от местоработата до местоживеенето и обратно
» Преустановяване начисляването на данъчни амортизации

Изберете категория