Какво ново написахме

» Има ли законов срок, в който работодателят няма право да разкрие отново щатна бройка, когато е съкратил щата или намалил обема на работата си?
» Документиране на извършена доставка, за която е получено авансово плащане
» Данъчно облагане на доходи от договор за управление и от дивиденти от чужденец
» Физическо лице, регистрирано като ЕТ отдава под наем недвижим имот- съпружеска имуществена общност, невключен в активите на предприятието на ЕТ- данъчно третиране
» Коригиране на еднократната декларация обр. №1 за СОЛ с вид осигурен 22 по Наредба №Н-13
» Доходи от финансови инструменти, придобити от местни физически лица
» Годишен осигурителен доход за ЕТ на загуба
» Подаване на коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход за минали години
» Пренасяне на данъчна загуба
» Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.

Изберете категория