Какво ново написахме

» Годишно изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица
» Попълване на Таблици 1 и 2 когато СОЛ е осигурявано на макс. осиг. доход по трудов договор или ДУК
» Попълване на Таблици 1 и 2 когато лицето е получило доходи като СОЛ на различни основания
» Попълване на Таблици 1 и 2 когато СОЛ е получило възнаграждения по граждански договор
» Попълване на Таблици 1 и 2 когато СОЛ не е отработило пълни месеци
» Попълване на Таблица 2 когато за определени периоди от 2018 г. лицето е имало качеството на СОЛ по КСО, а през други се е осигурявало по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
» Осигуряване на СОЛ - регистриран земеделски стопанин, упражняващо трудова дейност през определени месеци на календарната година
» Управител чуждестранно лице
» Осигуряване на управител, който не е съдружник в търговското дружество
» Осигуряване на управител, който е съдружник в търговското дружество

Изберете категория